ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

érintettekről kezelt személyes adatok vonatkozásában  


Bevezető rendelkezések 


1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon 

Érintettekről kezelt adatok köréről, és az
Érintett jogairól.


1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.


1.3 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

gondoskodik az adatok biztonságáról,
biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. 
megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosít az adatok kezelése során. 


2. Adatkezelő, Adatfeldolgozók 


2.1 Adatkezelő 

Az Adatkezelő:

Elnevezése:

stefi Vendéglátó és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye:

1146 Budapest, Thököly út 80.

cégjegyzék szám: 

01-09-065833

adószáma:

10330652-2-42

honlap:

https://szaletly.hu/ 

e-mail. cím:

hello@szaletly.hu  

mobil:

06 30 9393932


2.2 Adatfeldolgozó 


A számvitelhez és bérszámfejtéshez szükséges adatokat a Bíró Gábor és Tsa Bt. (székhelye: 1067 Budapest, Teréz körút 3. 4/1/A.; adószáma: 20196862-2-42; képviselője: Bíró Gábor ügyvezető) kezeli. 

Az adatkezelő honlapját a Do Média Szolgáltató Kft. (székhelye: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 54. 4.; cégjegyzék száma: 11-09-016434; adószáma: adószáma: 11743435-2-11; képviselője: Borcsa Attila ügyvezető) tárhely-szolgáltató kezeli. Az Adatkezelő aszemélyes adatokat a Do Média Szolgáltató Kft. által üzemeltetett szerveren tárolja. 

Az Adatkezelők kijelentik, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján, célnak megfelelően használják, azon céltól eltérő más adatkezelési műveletet nem végeznek. Az adatfeldolgozás tiszteletben tartják az érintettek személyes adatait és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.
3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre 


3.1 Adatkezelőként az alábbi jogalap szerint kezelem az adatokat:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]
Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]
Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]


Az Érintett a szerződés teljesítéséhez és a jogszabályi előírás alapján köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződéseses kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi. 


3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:


Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]


Vásárlók és szerződéses partnerek személyes adatai:


neve/elnevezése; lakcíme/ székhelye; szállítási címe; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe


Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]


A vásárlók és szerződéses partnerek személyes adatai:

neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószáma


Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]


Kapcsolattartás/ telefonos asztalfoglalás/ rendelés- házhoz szállítás 


neve; telefonszám; e-mail cím; szállítási cím 


Digitális asztalfoglalás (https://szaletly.hu/asztalfoglalas)

vezetéknevét; keresztnevét; e-mail címét; telefonszámát; rendezvény típusát; érintett által megszövegezett személyes üzenet tartalmát 


Asztalfoglalás során megadott adatok mentése (emlékezz rám funkció alkalmazása) 

vezetéknevét; keresztnevét; e-mail címét; telefonszámát;


Hírlevél küldés során kezelt személyes adatok


nevét; e-mail címét


Közösségi média felületek követése 


profil nevét; profil képét; profilon kezelt nyilvános adatait


Nyereményjátékban való részvétel 


név; e-mail cím; telefonszám; szállítási cím


Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]


Elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazása során kezelt személyes adatok:


képmás


Tevékenység hirdetése közösségi médiafelületen keresztül


kép-és hangfelvételeket, valamint videofelvételeket. 


3.3 Adatkezelés célja:

szolgáltatás nyújtása (szerződéses kötelezettség teljesítése)
számla kiállítása (jogszabályi előírás alapján)
kapcsolattartás/ telefonos asztalfoglalás/ rendelés- házhoz szállítás 
digitális asztalfoglalás 
adatok mentése (emlékezz rám funkció alkalmazása - digitalizáció) 
hírlevél küldés (tájékoztatás) 
közösségi média felületek követése (tevékenység hirdetése, tájékoztatás) 
tevékenység hirdetése, nyereményjáték 
személy- és vagyonvédelem
tevékenység hirdetése közösségi média felületen keresztül 


3.4 Adatkezelés időtartama: 

jogviszony létrejöttétől a szerződéses kötelezettség teljesítéséig és a jogviszony elévüléséig
számla számviteli törvény szerinti őrzéséig 
hozzájárulás visszavonásáig (emlékezz rám funkció törléséig, hírlevélről történő leiratkozásig, közösségi média felületek kikövetéséig) 
kapcsolatfelvétel céljának eléréséig, de legfeljebb egy évig
nyereményjátékkal kapcsolatos hozzájárulás visszavonásáig, sorsolásig 
jogos érdeken alapuló személy- és vagyonvédelmi célú adatkezelés esetén a felvétel készítésétől számított 72 óra időtartamig,
jogos érdeken alapuló hirdetési célú adatkezelés esetén tiltakozásig, legfeljebb 2 évig.


4. Az Érintett jogosult:


4.1 Az Adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettől gyűjti a kapcsolatfelvétellel és a szerződéses jogviszony (eladás/vásárlás) létrejöttével.


adatkezelés folyamatban létéről 

az adatkezelő elérhetőségeiről;
adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
az adatkezelő jogos érdekéről;
adattovábbítás címzettjeiről;
adattovábbítás tényéről;  
a személyes adatok tárolásának időtartamáról; 
őt megillető jogokról; 
hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről; 
panasztétel lehetőségéről; 
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;


Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését az Adatkezelő nem tagadhaja meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Adatkezelő az Érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.


4.3 A pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.


Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.  


4.4 Adatok törlését kérni.


Az Adatkezelő erre irányuló kérelem esetén haladéktalanul törli az érintettről kezelt adatokat. 

Egyéb esetben köteles törölni az Érintett mindazon adatát,

melyekre a jövőben már nincs szükség, 
melyeket az Érintett hozzájárulásával kezel és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta, 
melyeket az Érintettről jogellenesen kezel. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket nem a szerződéses, illetve számviteli, munkajogi kötelezettségek teljesítése, továbbá hozzájárulás vagy jogos érdekem alapján kezel. 
melyekre jogszabály kötelezi. 


Az adattörlésről az Adatkezelő köteles tájékoztatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak. 


A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha 

az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul, 
avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
 tudományos, 
történelmi kutatás, 
statisztika és
 közérdekű archiválás, illetve 
jogi igények érvényesítéséhez szükséges.


4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.  


Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő 

adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.


4.6 Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

a helyesbítés illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes
ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van. 


Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akikkel a személyes adatot közölte.


4.7 Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.


5 Adatkezelő adatközlési joga 


Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, tárhely-szolgáltató, adóhivatal, társadalombiztosítási szerv, nyugdíjfolyósító szerv, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatja.


6 Adatkezelő adattovábbítási joga


Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem továbbítja.


7 Érintett jogorvoslati joga 


Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségeinek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is. Hatályos: 2022. március 29. napjától visszavonásig

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.