ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT


STEFI VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZATA
Preambulum 


Az Adatkezelő kijelenti, hogy az általa kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján. 


Tiszteletben tartja munkavállalói, vásárlói, vendégei, a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerei, továbbá a https://szaletly.hu/oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel azokat kizárólag a szerződés teljesítése, jogszabályi előírás, az érintettek érdekeit nem sértő, saját jogos érdeke, továbbá az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezel. Adatkezelés alapelvei


Az Adatkezelő személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével folytatja:


Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. 


Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon. 


Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön. 


A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.


A személyes adatok kezelése során biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.  


Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelés minden szakaszában megfelel e céloknak.


Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.


Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.Érintettek tájékoztatása


Az Adatkezelő jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapják.


Az Adatkezelő munkáját segítő alkalmazottai, partnerei és Adatfeldolgozói az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak.Értelmező rendelkezések: 


adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.


adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 


adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;


adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; 


Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő:


Az Adatkezelő:

Elnevezése:

stefi Vendéglátó és Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye:

1146 Budapest, Thököly út 80.

tevékenység végzésének helye: 

1146 Budapest, Stefánia út 93.

cégjegyzék szám: 

01-09-065833

adószáma:

10330652-2-42

honlap:

https://szaletly.hu/

e-mail. cím:

hello@szaletly.hu

mobil:

06 30 9393932


Az adatkezelő honlapját a saját maga által működteti és a személyes adatokat a saját (felhő alapú) szerverén tárolja. 


adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;


adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében – vele kötött megbízási szerződés alapján - személyes adatokat kezel. 


A számvitelhez és bérszámfejtéshez szükséges adatokat a Bíró Gábor és Tsa Bt.(székhelye: 1067 Budapest, Teréz körút 3. 4/1/A.; adószáma: 20196862-2-42; képviselője: Bíró Gábor ügyvezető) kezeli. 


Az Adatkezelők kijelentik, hogy a vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításai alapján, célnak megfelelően használják, azon céltól eltérő más adatkezelési műveletet nem végeznek. Az adatfeldolgozás tiszteletben tartják az érintettek személyes adatait és jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat.


adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;


adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;


adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;


adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;


adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;


bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;

  

bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;


biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;


címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;


GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;


harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 


hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 


Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;


sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.


személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 


tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;Személyes adataidat az alábbi jogcímeken kezelem:


Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]


Szerződés teljesítése körébe tartozik, az Adatkezelő által vendégei, vásárlói részére történő értékesítés, valamint a beszállítóival, szerződéses partnereivel létrejött megállapodás.  


Vásárlók és szerződéses partnerek személyes adatai:


neve/elnevezése; lakcíme/ székhelye; szállítási címe; kapcsolattartó neve; telefonszáma; e-mail címe


Az adatok kezelésének a célja a vonatkozó írásbeli szerződések (megrendelések, szolgáltatások) megkötése, szerződések teljesítése, valamint kapcsolattartási adatok megadása. 


Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon székhelyén/ telephelyén valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. A személyes adatokat a szerződés megkötésétől/ létrejöttétől a szerződéses jogviszony fennállásáig, illetve a kötelmi jogviszony elévülési idejéig kezeli. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja. 


Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]


A vásárlók és szerződéses partnerek alábbi személyes adatait a számvitelről-, az általános forgalmi adóról- valamint az adózás rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezeli:


neve/elnevezése; lakcíme/székhelye; adószámaA vásárlók és szerződéses partnerek adatinak kezelése a vásárlásokra, teljesítésekre vonatkozó számlák kiállítása céljából történik.


Az Adatkezelő a megadott személyes adatok egy részért papír alapon székhelyén, valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja, illetve továbbítja a könyveléssel és bérszámfejtéssel megbízott Adatfeldolgozó részére. A vásárlásokról online számlázó program segítségével számlát állít ki. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezeli. 


Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]


Az Adatkezelő, weblapján lehetővé teszi vendégei számára, hogy a +36 30 93 93 932 telefonszámon és hello@szaletly.hu e-mail címen keresztül kapcsolatba lépjenek vele. A kapcsolattartási pontokon az érdeklődő üzenetet küldhet az Adatkezelő részére, megrendelést adhat le, asztalt foglalhat és házhozszállítást kérhet. E körben az érdeklődő alábbi személyes adatait kezeli:


neve; telefonszám; e-mail cím; szállítási cím 


Az Adatkezelő a megadott személyes adatok digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja. 


---


Az érintetteknek lehetősége van az Adatkezelő https://szaletly.hu/asztalfoglalas linkről elérhető weblapján keresztül, illetve közvetlenül google keresőfelületről digitálisan is asztalt foglalni. E körben az Adatkezelő kezeli az érintett


vezetéknevét; keresztnevét; e-mail címét; telefonszámát; rendezvény típusát; érintett által megszövegezett személyes üzenet tartalmát 


Az adatkezelés célja, hogy az érintett az általa kiválasztott időpontban érkezhessen és élvezhesse az Adatkezelő szolgáltatásait. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a weboldal adatbázis felületén, valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. Az asztalfoglalás érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja. 


---

Az érintett választása szerint az asztalfoglalás során, digitális formában, https://szaletly.hu/asztalfoglalas linkről elérhető weblapon keresztül megadott személyes adatait az emlékezz rám jelölő négyzet kitöltésével lementheti az Adatkezelő digitális szerverén. 


Ezen funkció választásával az Adatkezelő, az érintett alábbi személyes adatait tárolja:


vezetéknevét; keresztnevét; e-mail címét; telefonszámát;


Az adatkezelés célja, hogy az érintett későbbi asztalfoglalásai során ne töltse ki ismételten személyes adatait, hanem azok előhívhatók legyenek a digitális szerverről. Az Adatkezelő a megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén, valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. Az asztalfoglalás érdekében megadott személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

---


Az Adatkezelő honlapján lehetővé teszi az érdeklődők számára, hogy feliratkozzanak elektronikus hírlevelükre. E körben kezeli az érintettek 


nevét; e-mail címét


Az Adatkezelő a megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. Az érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja. 


---


Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy elérhető a Facebook-on és az Intagram-on „Szaletly” néven. A közösségi csatornákon található üzenő falon közzétett hírfolyamunkra az érinttettek az oldalon található „follow”/„követem”/ „feliratkozás” linkre kattintva iratkozhatnak fel, és az ugyanitt található „unfollow”/”nem követem”/ „leiratkozás” linkre kattintva iratkozhatnak le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt üzenőfalon megjelenő híreket.


A közösségi oldalakat ugyanaz a társaság üzemelteti, aki az Adatkezelőtől elkülönült adatkezelőnek mindősül. A közösségi oldalak adatkezeléséről tájékoztatást a következő helyen talál: Meta Platforms Ireland Limited (székhely:4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország; https://www.facebook.com/privacy/explanation;https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0 )


Amennyiben az érintett követi az Adatkezelőt, profilja elérhetővé válik. 

E körben megismerjük 


profil nevét; profil képét; profilon kezelt nyilvános adatait


Az Adatkezelő kijelenti, hogy közösségi média profilján keresztül az Adatkezelő adatot nem kezel, vagy rögzít a belső rendszerében és a közösségi média felületet az Adatkezelő nem használja fel a hírei közlésén túl más célra. 


Az adatkezelés célja az érintett tájékoztatása az aktuális információkról, kínálatokról, rendezvényekről, hírekről. A közzétett hírek addig jelennek meg a hírfolyamon, ameddig azt az érintett szeretné. A „leiratkozással”/„kikövetéssel” a fenti hírek, információk többé nem jelennek meg az érintett hírfolyamában. Az Adatkezelő a megadott személyes adatok a weboldal adatbázis felületén szerveren tárolja és az érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.


---


Az Adatkezelő weboldalán, illetve közösségi média felületén keresztül ad hoc jelleggel nyereményjátékokat hirdethet, melynek során kezeli az érintett


nevét, e-mail címét, telefonszámát, szállítási címét. 


Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének reklámozása a közösségi média felületen közzétett fénykép, vagy oldal megosztása útján, melyet az Adatkezelő nyereményekkel jutalmaz. Az adatkezelés eseti jellegű, melyek részvételi szabályait az Adatkezelő minden alakalommal a játékra való felhívással egyidejűleg közli. Az adatkezelés a résztevő önkéntes hozzájárulásán alapul, és a nyereményjáték végéig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Az Adatkezelő az adatokat a weboldal adatbázis felületén valamint digitális formában iktatva, felhő alapú digitális szerveren tárolja. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja. Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont]


Az Adatkezelő a 1146 Budapest, Thököly út 80. és 1146 Budapest, Stefánia út 93. szám alatti székhelyén és telephelyén személy- és vagyonvédelmi okból képrögzítést lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszert (elektronikus megfigyelő rendszer) működtet. Az elektronikus megfigyelő rendszer működtetéséről a területre belépőket rövid, piktogramos és szöveges tájékoztató tábla figyelmezteti. 


E körben az Adatkezelő az alábbi személyes adataidat kezeli:


képmás, videofelvétel 


Az Adatkezelő az így rögzített személyes adatokat digitális formában, felhő alapú digitális szerveren a felvétel készítését követő 72 óráig tárolja. Az Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen alkalmazza. Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen. Az Adatkezelő kijelenti, hogy az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján rögzített képfelvételt kizárólag mindenkori tagja és ügyvezetője és a vele szerződéses kapcsolatban álló Mustang Group /Gál Sándor EV (1173, Budapest, Vanília utca 24, adószám: 60841872-2-42) biztonsági szolgálat jogosult megismerni. Amennyiben a mindenkori tagon és ügyvezetőn kívül más személy is megtekintené a felvételeket, a megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzíti. 


Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatokat nem továbbítja. 


---


Az Adatkezelő https://szaletly.hu/ weboldalán valamint közösségi média felületén (Facebook és Instagram, TikTok oldalainkon) tevékenységének és általa szervezett rendezvényeknek előzetes hirdetése, és utólagos reklámozása érdekében, gazdasági, jogos érdeke alapján megosztja, közzé teszi a működése során munkatársairól, illetve általa szervezett rendezvényein részt vevőkről (fellépők, vendégek) készült 


kép-és hangfelvételeket, valamint videofelvételeket, reklám plakátokat


A felvételek készítéséről, és felhasználásáról az Érintetteket előzetesen írásban (a rendezvényre vonatkozó meghívóban, kiírásban; szerződésben) tájékoztatja. Az érintetteknek lehetősége van az ilyen adatkezeléssel szemben tiltakozni. 


Az adatkezelő az ilyen formán közzé tett adatokat üzleti érdeke alapján a weboldal adatbázis felületén tárolja, az üzleti érdeken alapuló adatkezeléssel szembeni tiltakozásig, de legfeljebb a közzétételtől számított 2 évig tárolja. Az Adatkezelő az e körben kezelt személyes adatokat nem továbbítja. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása


Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti.


Adatkezelési tevékenységem során előfordulhat a kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Amennyiben az Adatkezelőt a hatóság illetve bíróság felszólítja az adatszolgáltatásra és kiadásra, az Adatkezelő köteles a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az Érintett a megsemmisítés mellőzését kérte, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.


Az Adatkezelő a személyes adatok bizonyos körét szerződéses partneritől, közvetett módon veszi át, illetve Adatfeldolgozó – és szerződéses partnerei részére adja át (adattovábbítás). Az Adatkezelő, harmadik ország, vagy nemzetközi szervezet részére folytatott adattovábbítás során betartja a GDPR V. fejezetében foglaltakat annak biztosítása érdekében, hogy a természetes személyek részére garantált védelem szint semmilyen formában ne sérüljön.Érintettek jogai és érvényesítésük


Az érintettek, az Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott Adatkezelési Tájékoztatóból kapnak tájékoztatást. hozzáférési jog ~ az adatkezelés folyamatában az Érintett jogosult hozzáférni a róla tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a róla kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra. Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel.


helyesbítéshez való jog ~ az Érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük


törléshez (elfeledtetéshez) való jog ~ az Érintett kérelmére töröljük a róla tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;


az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;


az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;


a személyes adatot jogellenesen kezeltük;


 alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 


Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell. 


adatok zárolásához való jog ~ Zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. 


Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


korlátozáshoz való jog ~ ha felmerül az Érintettről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy az Érintettnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, az Érintett kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.


adathordozhatósághoz való jog ~ az Érintett azon jogát takarja, hogy jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az általa rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa. 


tiltakozáshoz való jog ~ ha az Érintettre vonatkozó adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy az érintett bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak kezelése ellen. 


A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül 

megvizsgáljuk, 
annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 


E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával jár el és ilyen eljárást követel meg az Adatfeldolgozóitól is.


A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoz ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket. 


A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. 


Érintettek jogaiknak megsértése esetén panasszal fordulhatnak ugyfelszolgalat@naih.hu


Az Adatkezelő az Érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett peres úton, bíróság előtt kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet.


Az Adatkezelő jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja. Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése


Az https://szaletly.hu/ honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. 


Az Adatkezelő által működtetett honlapokon az alábbi, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek:


Szükségszerű és funkcionális cookie-k ~ melyek az alapvető működést és a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják


Ide tartoznak az olyan analitikus cookie-k, mint Google Analytics cookie, ami információkat gyűjt és jelentést készít az Adatkezelő weboldalának használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára és amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy felmérje webhelye használatát és teljesítményét és ezen kinyert adatok alapján javítsa annak működését. Munkamenet cookie, mely a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolja. Élettartama a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. Mobil verzió, design cookie, ami érzékeli a látogató által használt eszközt és segíti a könnyebb átláthatóságot mobiltelefonon. Élettartama 365 nap. Backend azonosító cookie, ami az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.


Harmadik féltől származó cookie-k ~ melyek az interaktivitást mérik fel és javítják


Weboldalunk harmadik féltől származó szolgáltatókra támaszkodik, ezért weboldalunkon ezen szolgáltatók linkjei vagy ikonjai is megtalálhatók.

Megosztás gombok:

Facebook
Instagram
TikTok 


 Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatás az érintett oldalakon található. Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.


A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. 


A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.


Hirdetési cookie-k ~ amiket arra is használunk, hogy olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyeket relevánsnak tartunk, akár saját weblapunk, akár az interneten való szörfölés közben. Ezeknek a cookie-nak a célja limitálja egy hirdetés érintett gépén történő megjelenését ugyanakkor segítsen felméri az adott hirdetés érintettre gyakorolt hatását. 


A hirdetési cookie-k elutasítása nem befolyásolja a felhasználói élményt a weblapunk látogatása során.  


Ilyen például a Google Adwords cookie és a Remarketing cookie, mely az érintett IP-címét hozzáadja a remarketing listához. Ez a cookie megjegyzi az érintett legutóbbi kereséseit és összekapcsolja azokat az egyes hirdetők hirdetéseivel és keresési eredményekkel.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy időnként információkat gyűjthetünk Önökről harmadik féltől vagy nyilvánosan elérhető pl: cégnyilvántartási forrásokból. 


Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Kiléptetés #2 cookie: A #2 opció szerint 90 nap eltelte után automatikusan kilépteti a rendszerből azt a felhasználót, aki nem jelentkezett ki vásárlói fiókjából. Élettartama 90 nap.


Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.


Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices


Hatályos: 2022. március 29.


Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.